زبان :
دریافت جایزه صنعت برتر استان قزوین سال 95

دریافت لوح واحد صنعتی نمونه استان قزوین توسط شرکت رینگ خودرو پارس

با کمال افتخار اعلام می داریم که این واحد صنعتی در سال (اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل) موفق گردید

تا بخاطر نقش خود در توسعه اشتغال و صنعت استان قزوین به عنوان واحد صنعتی نمونه معرفی گردد.