زبان :
EMAIL

پست الکترونیکی

سمت دریافت کننده در واحد

دریافت کننده ایمیل

نام واحد

ردیف

ghorbani@ringkhodropars.com

مسئول دفتر مدیریت عامل

خانم قربانی

مدیریتعامل

1

baniasadi@ringkhodropars.com

معاونت اجرایی کارخانه

مهندس بنی اسدی

مدیریت

2

Factory@ringkhodropars.com

مسئول دفتر معاونت اجرایی کارخانه

خانم طاهرخانی

ایمیل کارخانه

3

eng@ringkhodropars.com

مدیرواحد مهندسی

مهندسی صالحی

مهندسی

4

QA@ringkhodropars.com

سرپرست واحد تضمین کیفیت

مهندس عباسی

تضمین کیفیت

5

riazi@ringkhodropars.com

معاونت  واحد تحقیق و توسعه

مهندس ریاضی

معاونت فنی و تحقیق و توسعه

6

f.heidari@ringkhodropars.com

مدیر واحد مالی

آقای حیدری

مالی

7

exportdept@ringkhodropars.com

قائم مقام مدیریت عامل

مهندس مرادی

معاونت صادرات

8

arvin@ringkhodropars.com

مدیر واحد فروش

مهندس آروین

فروش

9

a.pakdaman@ringkhodropars.com

مدیر واحد تامین 

مهندس پاکدامن

تامین 

10

shemirani@ringkhodropars.com

 واحد تامین خارجی

خانم شمیرانی 

تامین خارجی

11

a.pishva@ringkhodropars.com

مدیر واحد IT

مهندس آبتین پیشوا

تکنولوژی اطلاعات

12