زبان :
حضور در نمایشگاه موتور تهران بعنوان حامی مالی

حضور در نهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت و پنجمین نمایشگاه موتور تهران (بعنوان حامی مالی)