زبان :
غرفه RKP، غرفه نمونه نمایشگاه خودرو

در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته سال 92 ...

در سیزدهمین نمابشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته که در تاریخ 5 االی 8 شهریور 92 در مشهد برگزار شد غرفه شرکت رینگ خودرو پارس در زمینه تخصصی به عنوان غرفه نمونه نمایشگاه مورد تقدیر قرار گرفت ، باشد که دوباره شاهد موفقیتهای اینچنین باشیم