زبان :
هدایای شروع سال تحصیلی

خداوند بزرگ را سپاس می گوییم که امسال نیز همانند سالهای گذشته این توفیق را نصیب مجموعه رینگ خودرو پارس نمود تا گوشه ای از دغدغه های فکری خانواده های دارای فرزند را با تقدیم نوشت افزار رفع نماییم

 خداوند بزرگ را سپاس می گوییم که امسال نیز همانند سالهای گذشته این توفیق را  نصیب

مجموعه رینگ خودرو پارس نمود تا گوشه ای از دغدغه های فکری خانواده های دارای فرزند

را با تقدیم نوشت افزار رفع نماییم